Счетоводство – външен вид


MoneyWorks в профил Счетоводство

Главен екран на модул Счетоводство

Оборотна ведомост

Отчет за приходите и разходите

Справки

Стоково-материална номенклатура и обороти по нея

Фактура за продажба

 

 

счетоводство по мярка за всеки


Модул Счетоводство е един от най-високотехнологичните ни и бързо развиващи се продукти. Отчитайки комплексността и огромната разновидност от счетоводни модели сме развили този модул с идеята да покрива изисквания на счетоводители от всякакъв вид фирми. Модул Счетоводство може да работи в симбиоза с търговската част на MoneyWorks (профил ERP), като и като самостоятелен продукт (профил Счетоводство). Като модул от системата (обикновено в режим еднофирмено) може автоматично да импортира и осчетоводява всички счетоводни документи създадени в процеса на търговската дейност. Като самостоятелен продукт (обикновенно в режим многофирмено) е предназначен за ползване от счетоводни къщи и позволява воденето на счетоводната дейност на много фирми едновременно. За оказване на всякакъв вид поддръжка на нашите клиенти разполагаме с екип от високо квалифицирани счетоводители, готови за необходимото съдействие.

 

 

основни характеристики


Еднофирменост и многофирменост

Различни варианти за организиране на водене на счетоводството на една или няколко фирми. Независими номенклатури за всяка фирма. Интерфейс за лесно превключване на фирмите.

 

Главен екран

Съдържа всички регистрирани документи за избрания работен период и счетоводните записвания към за текущо избрания документ. Бутони за бърз достъп до често използвани операции, като регистриране, редактиране и изтриване на документи, осчетоводяване, операции със счетоводни записи.

 

Счетоводни периоди

Работата с програмата е реализирана чрез разделяне на счетоводни периоди. Основния период е годината, която е разделена на 12 подпериода съответстващи на месеците.

 

Сметкоплан

Създаване на потребителски сметкоплан със синтетични и аналитични подсметки. Възможност за бързо въвеждане на сметкоплана през базов сметкоплан или стандартен сметкоплан, в който са въведени най-често използваните сметки.

 

Аналитични признаци

Към всяка сметка могат да се добавят аналитични признаци от списък. Това позволява по-гъвкаво и информативно счетоводно записване и справки.

 

Импорт от склада

Алтернатива на ръчното регистриране на документи. Когато използвате и складовата част на продукта, можете бързо и лесно да импортирате документи.

 

ДДС диск и VIES декларация

Подаване на информация към НАП в печатна форма или чрез изготвяне на файлове за подаване в електронен вид. За да се изготви тази информация е необходимо документите да бъдат регистрирани (ръчно или чрез импорт).

 

Инстрастат

Изготвяне на декларации за пристигания и изпращания в печатна форма и електронен вид. Информацията може да бъде въведена предварително в складовата част в номенклатурата и при въвеждане на доставката.

 

Папки за документи

Подреждане на документите по папки за по-лесно класифициране и търсене на информация.

 

Номенклатури

Набор от педварително създадени и потребителски номенклатури за стоково-материална отчетност, контрагенти, продукция, валути, каси и банки и др.

 

Амортизации

Отчитане на амортизационните отчисления за дълготрайните материални и нематериални активи. Създаване на данъчен и счетоводен амортизационен план.

 

Справки

Набор от справки за оперативна счетоводна работа и изготвяне на годишните финансови отчети. Справките Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток и Отчет за собствения капитал имат възможност да се настройват от счетоводителя според нуждите на предприятието.