MoneyWorks за Windows – външен вид


         

 

 

вселена от възможности


Няма, абсолютно няма начин даже само да изброим пълните възможности на продукта ни.
Абсурдно е, но самите ние вече не знаем всички модули, екрани, бутони, функции и настройки.
Най-добрия начин MoneyWorks да бъде опознат и разбран остава смъкването и инсталирането му за самостоятелно изучаване.
Все пак е важно да знаете, че в този процес не сте сами – ние винаги сме на разположение за помощ (виж поддръжка).

 

 

основни модули


Следва списък на най-основните модули на системата с кратко описание за предназначението им:

 

Главен екран

моментален достъп по всички модули на системата; област за различни видове няпомняния и аларми; област за обмяна на моментални съобщения с други потребители на системата; безкрайни възможности за цветово оформление;

 

Складове и стоки

Йерархично представяне и менажиране на складове, групи, под-групи, под-под-групи, …, стоки, сер.№, партиди и допълнителни разходи; задаване изображение и дефиниране на допълнителни характеристики за всяка една стока; изграждане на каталози; дефинирани от клиента поръчкови справки;

 

Фирми и лица

Картотека на всички видове контрагенти с които работи системата (клиенти, дистрибутори, доставчици, агенти, превозвачи и служители); възможност за организиране на дистрибуторите за работа по принципите на мулти-левъл търговията;

 

Пароли

За всеки един служител могат да се зададат парола, пръстови отпечатъци, над 550 вида права на достъп, видимост на складове, каси, банки и др.; възможност за задаване пароли и права и на клиентите с цел използване на WEB версията като интернет магазин;

 

Ценови листи и специални цени

Комплексно ценообразуване; възможност за дефиниране на ценови листи формулно обвързани със складове, групи стоки и стоки; дефиниране на специални цени за определени клиенти при определени условия; дефиниране на промоции; отпечатване на ценовите листи по различни начини;

 

Валутни курсове

Задаване на курсове за валутите, с които работи системата; задаване на кръстосани курсове; всяка една сделка в системата по подразбиране приема курса за деня, но при необходимост може да бъде зададен и друг;

 

Продажби

Въвеждане на нови и редактиране при нужда (и ако паролите за достъп позволяват) на стари продажби; пълни, авансови или отложени плащания; задаване фактура към сделката; калкулация на ресто; шаблони за отпечатване на сделката като фактура, стокова, складова и др.; поддръжка на баркодове и касови апарати;

 

Доставки

Въвеждане на нови и редактиране на стари доставки; възможност за въвеждане на допълнителни разходи към доставката (мита, транспорт и др.) с преизчисляване на себестойноста на стоките, а от там и ценообразуване на продажните цени;

 

Прехвърляне м/у складове

Въвеждане на нови и редактиране на стари прехвърляния на стоки между складовете; задаване на превозвач извършил транспортирането; възможност за двустъпково прехвърляне на стоките със засичане какво е излязло от единия склад и какво е пристигнало в другия; възможност за ценообразуване, ако стоката е с различна цени в двата склада; печат на документи;

 

Вноски

Въвеждане на нови и редактиране на стари парични вноски с цел погасяване на клиентски задължения; възможност за конвертиране на избрани вноски в изплащания на все още неизплатени стоки; преизчисляване салдата на контрагентите;

 

Изплащания

Въвеждане на нови и редактиране на стари изплащания на неплатени стоки; преизчисляване салдата на контрагентите; възможност за плащане с друга валута различна от тази на дължимата сума; задаване на фактури към изплащанията;

 

Връщане на стоки

Въвеждане на нови и редактиране на стари връщания на стоки; избор измежду платени и все още неплатени стоки; преизчисляване на съответните салда; възможност за отпечатване на кредитни известия;

 

Кредитни / дебитни за преоценка

Въвеждане на нови и редактиране на стари кредитни/дебитни за преоценка на стоки; чрез този модул могат да се преоценяват стоки по вече направени продажби или доставки; при този вид сметки няма движения на пари или стоки, но салдото на контрагента се променя; могат да се преоценяват както платени, така и неизплатени стоки;

 

Ревизии

Въвеждане на нови и редактиране на стари ревизии на складове; ускоряване правенето на ревизия чрез използването на баркодчетци; възможност за правене на ревизия в рамките на няколко дни; изчисляване на липсите като количества и пари;

 

Фактуриране

Възможност за задаване една фактура за няколко продажби; възможност за фактуриране от името на няколко наши фирми; разглеждане и разпечатване на стари фактури; експорт към различни счетоводни системи;

 

Каси и банки

Водене на нетърговски плащания и вземания (заплати, наеми, ток, обмяна на валута и т.н.) през избрани каси и банки; наличности по каси, банки и парични потоци; валутни преоценки;

 

Оферти

Изготвяне на нови и редактиране на стари оферти; изготвяне на оферта на базата на вече съществуваща такава; при одобрение на дадена оферта възможност за нейното автоматично реализиране в продажба или поръчка;

 

Резервации

Резервиране на стоки за определен клиент; задаване на крайна дата, до която важи резервацията; предупреждаване или забрана при опит да се продаде резервирана стока; възможност за автоматично реализиране на дадена резервация в продажба;

 

Поръчки

Изготвяне на клиентски и доставни поръчки; механизъм за обединяване на няколко клиентски поръчки в една доставна; следене степента на изпълнение на поръчките; възможност за конвертиране на клиентска/доставна поръчка в продажба/доставка;

 

Производство

Изготвяне на технологии за производството на дадено изделие; планиране на производство; вкарване в производство с изтегляне на необходимите материали; излизане от производство и заприхождаване на готовата продукция; постъпково изпълнение на дългосрочни планове; графици и диаграми за заетост на работниците, както и съответното им заплащане; възможност за използване на специализиран хардуер за маркиране на хора и стоки и безконтактното им проследяване за постигане на пълен контрол в рамките на дадено предприятие (влизане и излизане от завода; изработено време; заемано работно място; произведена стока; ефективност и др.;)

 

Счетоводство

Водене на еднофирмено или многофирмено двустранно счетоводство; автоматичен импорт на документи от складовата част на продукта и осчетоводяването им; изготвяне на ДДС дискове, Интрастат декларации, амортизации; изготвяне на годишни счетоводни отчети по зададени схеми; работа с аналитични признаци;

 

Клиенти и длъжници

Списък на всички клиенти и доставчици и техните салда; списък само на длъжниците и техните все още отворени сметки; пълна история на търговската дейност с избран контрагент; разнородни салдови справки;

 

Оборот пари

Комплексни и разнородни справки свързани с движението на парите; филтриране по периоди, видове сметки, начини на плащане, контрагенти, складове, групи от стоки, стоки и др.; сортиране и групиране на информацията по различни признаци; изготвяне на диаграми;

 

Стокооборот

Комплексни и разнородни справки свързани с движението на стоките; филтриране по периоди, видове сметки, начини на плащане, контрагенти, складове, групи от стоки, стоки и др.; сортиране и групиране на информацията по различни признаци; изготвяне на диаграми; пивот изгледи;

 

Фактурооборот

Комплексни и разнородни справки свързани само с фактурираните стоки; филтриране по периоди, видове сметки, начини на плащане, контрагенти, складове, групи от стоки, стоки и др.; сортиране и групиране на информацията по различни признаци; изготвяне на диаграми;; пивот изгледи;

 

Печалби

Комплексни и разнородни справки свързани с печалбата от продажбите; филтриране по периоди, видове сметки, начини на плащане, контрагенти, складове, групи от стоки, стоки и др.; сортиране и групиране на информацията по различни признаци; изготвяне на диаграми;

 

Прогнозни печалби

Всевъзможни и разнородни справки свързани с прогнозни печалби; филтриране по периоди, видове сметки, начини на плащане, контрагенти, складове, групи от стоки, стоки и др.; сортиране и групиране на информацията по различни признаци; изготвяне на диаграми;

 

Падежи

Справки свързани с наближаващи или просрочени плащания на контрагентите;

 

Връзка с отдалечени офиси

Синхронизиране на базите данни между отдалечени офиси на базата на автоматизирана размяна на репликационни файлове; поръчкови импорти на информация от други системи;

 

Интернет сайт

Автоматизирано изграждане на интернет сайт и интернет магазин на базата на наличната информация за складове, групи от стоки, стоки, картинки и характеристики на стоките, цени и наличности;

 

Мониторинг

Наблюдаване в реално време на всички извършващите се в момента операции и сделки по отделните работни места в офиса;

 

Проследяване на стока по сер.№

Проследаване пълната история конкретен сериен или партиден номер;

 

Архивиране

Архивиране на базата данни; възможност за периодично напомняне за правене на архив; възможност за стартиране на избран архив с цел проверка на дадена информация; възможност за възстановяване данни от избран архив;

 

Настройки

Множество настройки на системата, видове валути; номерация на документите; точност на закръгленията; връзка с различен хардуер (баркод скенери; касови апарати; ел.везни; Palm органайзери; пръстови скенери; безконтактни маркери); администриране на базата данни;

 

Органайзер

Въвеждане, напомняне и следене изпълнението на събития и задачи; изграждане на различни работни графици и пивот изгледи; водене на връзки с клиентите (CRM);

 

Комуникатор

Система за изпращане и получаване в реално време на кратки съобщения между потребителите на MoneyWorks; идеята е да отпаднат излишни телефонни разговори и SMS-и; съобщенията могат да бъдат публични, фирмени или лични;